Privaatsuspoliitika

PS-AGENTUUR OÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

PS-Agentuur OÜ (edaspidi Pesustuudio) on juriidiline isik registrikoodiga 10163751 ja aadressiga Tulbi 2C, 50407 Tartu 
PS-Agentuur OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. PS-Agentuur OÜ edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Käesolevad üldpõhimõtted käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist Pesustuudio poolsete teenuste pakkumisel ja osutamisel.
Käesolevad üldpõhimõtted on üldine teave selle kohta, milliseid andmeid Pesustuudio kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks kogub ja töötleb.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mis on isikute poolt antud vabatahtlikult ning mida Pesustuudio kogub teenuste pakkumisel ja osutamisel, sh tehingute tegemine kliendiga ning kaupade tarne. Isikuandmeid võidakse kasutada ka otseturunduslikel eesmärkidel, kui klient on selleks nõusoleku andnud.
Vastavateks andmeteks võivad olla isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning e-posti aadress, vajadusel ka aadress ja telefon. Pangamaksete korral  kliendi arvelduskonto number, panga nimi.
Pesustuudio ei kasuta ega avalda kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta.

Isikuandmete kogumine võib toimuda vaid kliendi nõusolekul ja järgnevatel viisidel:

  • Elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
  • PS-Agentuur OÜ kaupluses, täites vastava kliendi registreerimislehe;
  • Pesustuudio saab isiku isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse vastava teenuse pakkujalt.

ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on klient kohustatud järgima vastavate arendajate poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee .

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Kogutud isikuandmete abil teavitatakse kliente Pesustuudio uudistest, kampaaniatest, pakkumistest ja erinevatest sündmustest ning neid kasutatakse pooltevahelise tehingu teostamisel, sh kaupade tarnel.

Pesustuudio kogub, koondab ja analüüsib andmeid saamaks teavet ka järgneva kohta:      

  • saadetud uudiskirjade avamise statistika,
  • uudiskirjas olevate linkide avamise statistika.

Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

Pesustuudio ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil talle usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Kliendi õigused

Kliendil on igal ajal õigus küsida koopiat andmetest, mida Pesustuudio tema kohta on kogunud, samuti nõuda oma isikuandmete muutmist või kustutamist.
Klient, kes ei soovi olla Pesustuudio uudiskirja listis või soovib enda andmete kustutamist, saab seda igal ajal taotleda, kirjutades aadressil: info@pesustuudio.ee või kirjalikult aadressil Tulbi 2C, 50407 Tartu.
Kliendil on õigus  oma isikuandmed üle kanda teisele vastutavale töötlejale.
Kliendil on õigus esitada Pesustuudio andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kõiki Pesutuudio uudiskirja tellimisel ning kliendiga tehingute tegemisel Pesustuudiole  teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Ligipääs kliendi isikuandmetele on ainult selleks volitatud osapooltel, kes osutavad Pesustuudiole teenuseid (Nt serveri- ja pilveteenuse pakkujad; posti- ja transpordiettevõtted) ja kes on kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Isikuandmete säilitamine

Pesustuudio säilitab kliendi isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Pesustuudio õiguste kaitsmiseks ning kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus, sugu, elukoht). Pesustuudio kasutab oma veebilehel küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Sangar ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.
Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui klient on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on leitav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised
Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete muutmine

Pesustuudiole oma andmeid edastades ja Pesustuudio veebilehte kasutama asudes on klient tutvunud Pesustuudio isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega ja nendega nõustunud. Pesustuudio jätab endale õiguse käesolevaid üldpõhimõtteid muuta. Vastav teade postitatakse Pesustuudio kodulehele pesustuudio.ee ja kehtivad isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted on alati kättesaadavad Pesustuudio veebilehel.

Kõikide isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda Pesustuudio poole e-posti aadressil info@pesustuudio.ee või kirja teel aadressil Tulbi 2C, 50407 Tartu.